Stowarzyszenie Detektywów i Agentów Ochrony (w skrócie SDAO) zostało powołane w 2014 roku z inicjatywy grupy specjalistów o różnych kierunkach działalności jako platforma zrzeszająca prywatnych detektywów i pracowników agencji ochrony.

SDAO współpracuje z wieloma biurami detektywistycznymi, agencjami ochrony osób i mienia oraz firmami prowadzącymi podobną działalność (wywiad gospodarczy, informatyka śledcza, wykrywanie podsłuchów, audyt bezpieczeństwa, odzyskiwanie skradzionych aut, szkolenia strzeleckie).

Sami członkowie założyciele byli i są zaangażowani w sektorach usług związanych z detektywistyką, wywiadem gospodarczym, ochroną osób i mienia, elektronicznymi systemami bezpieczeństwa, informatyką śledczą, doradztwem w zakresie bezpieczeństwa, szkoleniami strzeleckimi i wielu innych.

Większość członków założycieli Stowarzyszenia pracowała w przeszłości w służbach zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe. Dzięki temu SDAO mając w zasobach specjalistów posiadających bardzo duże kompetencje, będzie w sposób rzetelny i profesjonalny realizować cele określone w swoim statucie.

Mimo różnych specjalizacji, wszystkich naszych członków łączą: pasja do tego co robią, wysoki poziom wiedzy oraz ciągła chęć podnoszenia kwalifikacji.

Tutaj do pobrania  Statut Stowarzyszenia Detektywów i Agentów Ochrony .


Zakres i cele działalności SDAO zostały sformułowane w statucie Stowarzyszenia.

Zasadniczymi celami Stowarzyszenia są:

 1. wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego w Polsce;
 2. wzrost społecznego poczucia bezpieczeństwa wśród osób mieszkających w Polsce;
 3. zapobieganie przestępczości i zachowaniom aspołecznym;
 4. wzrost poziomu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym;
 5. zapewnienie obywatelskiego wsparcia dla działalności Policji oraz pozostałych służb państwowych prowadzących działalność w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 6. upowszechnienie wiedzy na temat praw człowieka i obywatela, i zwiększenie stopnia ich ochrony;
 7. zwiększenie poziomu ochrony dóbr kultury;
 8. zwiększenie poziomu ochrony antyterrorystycznej, cybernetycznej i bezpieczeństwa wymiany informacji;
 9. aktywizacja zawodowa byłych pracowników służb mundurowych;
 10. podnoszenie jakości świadczonych usług detektywistycznych i ochrony;
 11. popularyzowanie – w granicach dozwolonych prawem - strzelectwa, kolekcjonerstwa broni i sportu strzeleckiego.

Wykonując swoje obowiązki zawodowe, członkowie SDAO bardzo często stykali się w przeszłości z wieloma problemami i skomplikowanymi sprawami w różnych środowiskach (zawodowe, rodzinne, biznesowe etc.). Ze względu na brak odpowiedniej kadry, próby ich rozwiązywania nie zawsze były możliwe. W związku z powyższym w zakresie prowadzonej przez siebie działalności Stowarzyszenie Detektywów i Agentów Ochrony zajmuje się organizowaniem świadczeń w ramach szerokiego wachlarza usług z zakresu detektywistyki i wywiadu gospodarczego (biuro detektywistyczne), ochrony osób i mienia, ochrony elektronicznej i zabezpieczenia technicznego, doradztwa, szkoleń etc.

Co więcej, SDAO zamierza budować swoją pozycję także na zbieżnych pasjach swoich członków (broń palna, militarystyka etc.) oraz wspólnej wizji realizacji celów działalności. Już teraz, w ramach działań statutowych Stowarzyszenia, prowadzona jest organizacja szkoleń strzeleckich (strzelectwo dynamiczne, strzelectwo sportowe, strzelectwo bojowe) oraz działa klub kolekcjonerów broni (Klub Kolekcjonera Broni SDAO), powołany decyzją Zarządu w roku 2015.

Aby uzyskać status członka zwyczajnego lub wspierającego Stowarzyszenia, należy wypełnić Wniosek o przyjęcie w poczet członków SDAO i przesłać jego skan na adres mailowy Zarządu Stowarzyszenia: zarzad@sdao.pl.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych, która pragnie realizować cele Stowarzyszenia, wypełniła deklarację członkowską, uiściła wpisowe i odbyła minimum roczny staż kandydacki jako członek-kandydat.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która popierając działalność Stowarzyszenia i dążąc do realizacji jego celów, zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną (konsultacje, doradztwo etc.). Zasady wnoszenia i wielkość pomocy finansowej wymaganej od członków wspierających określa uchwała Zarządu.

***

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48123505997 lub drogą mailową, pisząc na adres: biuro@sdao.pl.

Przynależność do Stowarzyszenia Detektywów i Agentów Ochrony umożliwia Państwu:

 • promocję swojej działalności;
 • darmową reklamę;
 • zniżki na obowiązkowe ubezpieczenia branżowe;
 • nieodpłatny udział w konferencjach i szkoleniach;
 • kontakty i możliwość wymiany doświadczeń;
 • wsparcie przy występowaniu z wnioskami i opiniami do organów administracji, instytucji publicznych, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
 • kompleksową pomoc prawną;
 • łatwiejszy dostęp do usług wspomagających działalność.

Biuro Detektywistyczne Medard Stachera: sprawy gospodarcze, windykacja, poszukiwanie osób i mienia, sprawy rodzinne, ochrona biznesu
Adam Fudalik: broń, szkolenie, doradztwo
Serwis ogłoszeniowy NetGun.pl: militaria, myślistwo, strzelectwo
Car Investigation Office: poszukiwanie skradzionych samochodów, badania identyfikacyjne, potwierdzanie tożsamości pojazdów
DEFENDERS.PL: detektywistyka, ochrona osób i mienia, monitoring
PROGON.PL: ochrona informatyczna i elektroniczna
Agencja Detektywistyczna (detektyw-dyskretnie.eu): biuro detektywistyczne, prywatny detektyw

W zakresie prowadzonej przez siebie działalności Stowarzyszenie Detektywów i Agentów Ochrony zajmuje się organizowaniem świadczeń w ramach szerokiego wachlarza usług z zakresu detektywistyki i wywiadu gospodarczego (biuro detektywistyczne), ochrony osób i mienia, ochrony elektronicznej i zabezpieczenia technicznego, doradztwa, szkoleń etc.

Zakres usług

I. Usługi detektywistyczne:

 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
 • ustalanie i weryfikowanie danych personalnych i powiązań osobowych;
 • poszukiwanie świadków zdarzeń;
 • zbieranie informacji na potrzeby postępowań karnych, skarbowych, cywilnych, rodzinnych;
 • poszukiwanie mienia ruchomego oraz wierzytelności;
 • wywiad gospodarczy;
 • weryfikacja wiarygodności kontrahentów;
 • wspomaganie egzekucji komorniczych;
 • przeciwdziałanie podsłuchom;
 • badania identyfikacyjne pojazdów;
 • poszukiwanie pojazdów.

II. Ochrona informatyczna i elektroniczna:

 • techniczna ochrona osób i mienia;
 • ochrona antyinwigilacyjna:
  • wykrywanie podsłuchów,
  • wykrywanie kamer,
  • przeciwdziałanie podsłuchom;
 • bezpieczeństwo biznesu:
  • zabezpieczanie spotkań biznesowych,
  • kontrola systemów informatycznych i elektronicznych.

III. Ochrona osób i mienia:

 • ochrona osobista (VIP);
 • ochrona delegacji i zorganizowanych grup podróżnych;
 • ochrona obiektów mieszkalnych, biurowych, komercyjnych;
 • konwojowanie towarów o dużej wartości;
 • ochrona imprez masowych;
 • ochrona elektroniczna i zabezpieczenie techniczne.

IV. Doradztwo i konsulting:

 • audyty bezpieczeństwa;
 • w zakresie zapobiegania stratom w sektorze FMCG;
 • w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
 • w zakresie uzyskania uprawnień państwowych;
 • w zakresie uzyskania pozwolenia na broń;
 • konsultacje prawne.

V. HR/Pośrednictwo pracy:

 • doradztwo zawodowe;
 • pośrednictwo pracy na terenie UE;
 • przygotowanie do zdobycia kwalifikacji.

VI. Szkolenia i kursy:

 • szkolenia przygotowujące do uzyskania pozwolenia na broń oraz uprawnień państwowych m.in. kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego, prywatny detektyw, kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych;
 • szkolenie strzeleckie dynamiczne;
 • szkolenie strzeleckie sportowe;
 • szkolenie strzeleckie bojowe.

VII. Ochrona reputacji i wizerunku:

 • ochrona wizerunku osób prywatnych, marek oraz firm;
 • audyty reputacji w Internecie;
 • ustalanie danych osobowych autorów kłamliwych wpisów;
 • depozycjonowanie stron internetowych;
 • interwencje prawne zmierzające do usunięcia kłamliwych treści ze stron internetowych;
 • monitoring wizerunku.

Na wniosek swoich członków, Stowarzyszenie Detektywów i Agentów Ochrony powołało do życia Klub Kolekcjonera Broni SDAO (KKB SDAO).

KKB SDAO jest ciałem podległym i nierozdzielnym Stowarzyszenia Detektywów i Agentów Ochrony, zrzeszającym na zasadach dobrowolności osoby zainteresowane kolekcjonowaniem broni.

Do celów KKB SDAO należy prezentowanie zainteresowań jego członków na forum ogólnym oraz propagowanie kolekcjonerstwa broni wśród ogółu społeczeństwa. Klub wspiera społeczną aktywność swoich członków, w tym w szczególności działania dotyczące promocji oraz pogłębiania ogólnej i specjalistycznej wiedzy nt. uzbrojenia, obronności oraz militarystyki, a także działań w zakresie edukacji historycznej i patriotycznej.

W dniu 16 października 2015 Zarząd Stowarzyszenia Detektywów i Agentów Ochrony zatwierdził Regulamin Klubu Kolekcjonera Broni SDAO  Pobierz plik .

Chęć przystąpienia do Klubu Kolekcjonera Broni SDAO można zgłaszać pisząc na adres biuro@sdao.pl.

UWAGA! Każdy członek KKB zobowiązany jest do opłacenia wpisowego w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) oraz składki członkowskiej w kwocie 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za rok, w terminie do 31 stycznia każdego roku. Wpisowe jest traktowane jako składka za pierwszy rok członkostwa.

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku rozpoczął działalność Ośrodek Szkolenia Stowarzyszenia Detektywów i Agentów Ochrony - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego.

Przedmiotem działalności placówki jest prowadzenie kursów m.in. w zakresie detektywistyki, ochrony osób i mienia, ochrony osobistej VIP, strzelectwa, pierwszej pomocy czy minimalizacji i zapobiegania stratom. Ośrodek realizuje swoje cele skupiając wokół siebie dyplomowanych, kompetentnych ekspertów teoretyków i praktyków, ściśle związanych z poszczególnymi obszarami wiedzy.

Dzięki wysokiemu poziomowi dydaktyki i starannie przygotowanym programom, prowadzone kursy pozwalają ich uczestnikom na zdobycie nowych kwalifikacji i rozwój swoich umiejętności, zwiększając ich kompetencje zawodowe i szanse na rynku pracy.

Dnia 27 czerwca 2017 roku dokonano wpisu placówki do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4430.13.171.

Pozostałe dane jednostki:

Ośrodek Szkolenia Stowarzyszenia Detektywów i Agentów Ochrony - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Siedziba: Kraków, ul. Wielicka 44/39
REGON: 367994022
RSPO: 196297

SDAO

STOWARZYSZENIE DETEKTYWÓW I AGENTÓW OCHRONY

ADRES:ul. Wielicka 44/31, 30-552 Kraków
MAIL:biuro@sdao.pl
NIP:6282262405
REGON:123193570
KRS:0000521342
NRB:41 1050 1445 1000 0090 3056 2731


UWAGA! Dojazd do siedziby Stowarzyszenia ul. Wodną.

Sprawdź naszą lokalizację na zamieszczonej poniżej mapie.


Dziękujemy, wiadomość została wysłana.

Źle wypełniłeś pole uwierzytelnienia.

Nie można wysłać wiadomości, spróbuj za chwilę.

Wymagane Niepoprawne
Wymagane

Więcej informacji pojawi się już wkrótce.